پسر 17 ساله: رفیقم سعید مرا تشویق کرد پدر و مادرم را بکشم

پسر 17 ساله: رفیقم سعید مرا تشویق کرد پدر و مادرم را بکشم
پسر 17 ساله: رفیقم سعید مرا تشویق کرد پدر و مادرم را بکشم

پسر 17 ساله: رفیقم سعید مرا تشویق کرد پدر و مادرم را بکشم

(image) پسر 17 ساله: رفیقم سعید مرا تشویق کرد پدر و مادرم را بکشم
پسر 17 ساله: رفیقم سعید مرا تشویق کرد پدر و مادرم را بکشم