نخستین فیلم از حضور رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

نخستین فیلم از حضور رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
نخستین فیلم از حضور رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

نخستین فیلم از حضور رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

(image) نخستین فیلم از حضور رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
نخستین فیلم از حضور رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه