قبولی نماز در گرو 8 خصلت است

قبولی نماز در گرو 8 خصلت است

برای قبولی نماز احادیث بسیاری ذکر شده است، در میان آنها امام صادق (ع) از فرمایشات خداوند هشت خصلت را راز اصلی قبول شدن نماز معرفی کردند.

قبولی نماز در گرو 8 خصلت است

(image)
برای قبولی نماز احادیث بسیاری ذکر شده است، در میان آنها امام صادق (ع) از فرمایشات خداوند هشت خصلت را راز اصلی قبول شدن نماز معرفی کردند.

قبولی نماز در گرو 8 خصلت است