تهدید ایران توسط خلبان خود فروخته ایرانی!

تهدید ایران توسط خلبان خود فروخته ایرانی!

احمد خسروی خلبان خود فروخته 39 ایرانی که چندی قبل به ترکیه پناهنده شده بود،به تازگی ادعا کرده است که برای آسیب رساندن به کشور عزیزمان از انجام هیچگونه اقدام نظامی فروگذار نخواهد کرد.

تهدید ایران توسط خلبان خود فروخته ایرانی!

(image)
احمد خسروی خلبان خود فروخته 39 ایرانی که چندی قبل به ترکیه پناهنده شده بود،به تازگی ادعا کرده است که برای آسیب رساندن به کشور عزیزمان از انجام هیچگونه اقدام نظامی فروگذار نخواهد کرد.

تهدید ایران توسط خلبان خود فروخته ایرانی!

بک لینک رنک 5

ganool review