اسپانیا در یک دیدار دوستانه مقابل روسیه با تساوی ۳-۳ متوقف شد

اسپانیا در یک دیدار دوستانه مقابل روسیه با تساوی ۳-۳ متوقف شد
اسپانیا در یک دیدار دوستانه مقابل روسیه با تساوی ۳-۳ متوقف شد

اسپانیا در یک دیدار دوستانه مقابل روسیه با تساوی ۳-۳ متوقف شد

(image) اسپانیا در یک دیدار دوستانه مقابل روسیه با تساوی ۳-۳ متوقف شد
اسپانیا در یک دیدار دوستانه مقابل روسیه با تساوی ۳-۳ متوقف شد